Nasze usługi

Wykonujemy przeglądy techniczne :
- podręcznego sprzętu gaśniczego,
- hydrantów przeciwpożarowych,
- drzwi przeciwpożarowych,
- instalacji oddymiających klatki schodowe,
- pompowni przeciwpożarowych,
- badanie parametrów ciśnienia i wydajności hydrantów,
- instalacji oświetlenia awaryjnego

Wykonujemy czynności konserwacyjne / remonty / napełnianie / utylizowanie :
- gaśnic,
- agregatów gaśniczych

Wykonujemy badania i próby ciśnieniowe :
- hydrantów ppoż. wewnętrznych i zewnętrznych,
- węży hydrantowych płasko składanych i półsztywnych,
- zbiorników gaśnic (UDT),
- zbiorników agregatów (UDT)

Przeprowadzamy szkolenia :
- w zakresie BHP,
- w zakresie Ppoż.,
- poprawnego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

Opracowujemy dokumentację ppoż. m. in. :
- tworzenie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- tworzenie planów ewakuacyjnych,
- tworzenie protokołów ppoż.

Zajmujemy się także wyposażaniem nowo powstałych lub już istniejących obiektów w sprzęt przeciwpożarowy (oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe , montaż gaśnic , montaż skrzynek , montaż szafek i zaworów hydrantowych). W przypadku skorzystania z naszych usług oferujemy doradztwo w zakresie ppoż. i BHP bezpłatnie !

Wszystkie nasze prace są udokumentowane odpowiednimi protokółami powykonawczymi.